No subject


Mon Aug 15 11:10:41 PDT 2005


 coma al final de la llista de numeradors es va usar una expressió coma per a inicialitzar el valor de retorn operador coma en operant de #if no és segura la comparança de coma flotant amb == o != comparança entre "%#T" i "%#T" comparança entre punter i enter comparança entre signed i unsigned comparança entre expressions enteres signed i unsigned comparança entre els tipus "%#T" i "%#T" la comparança sempre és %d la comparança sempre és %d a causa de l'amplària del camp de bit la comparança sempre és falsa a causa del rang limitat del tipus de dades la comparança sempre és veritable a causa del rang limitat del tipus de dades comparança de punters complets i incomplets la comparança de diferents tipus de punter manca d'una conversió comparança d'un ~unsigned promogut amb una constant comparança d'un ~unsigned promogut amb unsigned la comparança d'una expressió unsigned < 0 sempre és falsa la comparança d'una expressió unsigned >= 0 sempre és veritable les comparances com X<=Y<=Z no tenen el seu significat matemàtic compilació acabada.
 complex invàlid per a "%s" us depreciada de la concatenació de cadenes literals amb __FUNCTION__ configuració: REAL, INTEGER, i LOGICAL són de %d bits d'amplària, configuració: char * guarda %d bits, però INTEGER només %d --
 la declaració ASSIGN pot fallar configuració: char * guarda %d bits, però ftnlen només %d especificacions d'accés en conflicte per al camp "%s", ignorat especificacions d'accés en conflicte per al mètode "%D", ignorat es van definir arquitectures en conflicte - usant les sèries C es van definir arquitectures en conflicte - usant les sèries K declaracions de "%s" en conflicte tipus de devolució en conflicte especificats per a "%#D" tipus en conflicte per a "%#D" tipus en conflicte per a "%s" tipus en conflicte per a la funció interna "%s" causa conflicte amb la declaració interna "%#D" causa conflicte amb la declaració de la funció "%#D" té conflictes amb la declaració nova amb l'enllaç %L causa conflictes amb la declaració prèvia "%#D" const "%s" no pot ser declarat "mutable" la declaració const per a "%s" a continuació d'una no const els objectes cons no poden anar a .sdata/.sbss const_double_split va rebre un insn erroni: l'argument constant està fora de rang per a "%s" el constructor no pot ser una funció membre de tipus static el constructor per a la classe estrangera "%T" no pot ser un membre es va usar la sintaxi de constructor, però no es va declarar un constructor per al tipus "%T" els constructors no poden ser declarats virtual els constructors no poden ser "%s" la declaració continue no està dintre dintre d'un cicle el control arriba a el final d'una funció que no és void conversió de "%#T" a "%#T" la conversió de "%T" a "%T" descarta els qualificadors la conversió de "%T" a "%T" és ambigua es va sol·licitar la conversió des de "%T" al tipus no escalar "%T" la conversió manca de tipus al final del format la conversió de "%E" des de "%T" a "%T" és ambigua la conversió a %s%s mai usarà un operador de conversió de tipus conversió a tipus de dada incompleta es va sol·licitar conversió a tipus no escalar convertint NULL a un tipus que no és apuntador convertint de "%T" a "%T" la conversió de la funció sobrecarregada "%D" al tipus "%#T" és ambigua informació de profil corrupta:  prob per a %d-%d pensa ser %d no es pot convertir 0x%l.8x en una regió no es pot convertir "%E" a "%T" no es pot convertir l'argument de patró "%E" a "%T" no es pot determinar la data i l'hora no es pot trobar un registre de buidat  no es va poder trobar un camp class$ en el tipus d'interfície java "%T" No es pot trobar el fitxer d'especificacions %s
 no es pot obrir el fitxer de dump "%s" no es pot separar insn cppchar_t deu ser d'un tipus unsigned creant %s creant la matriu de "%T" creant la matriu amb grandària zero creant la matriu amb grandària zero ("%E") creant un punter a funció membre del tipus "%T" que no és classe creant un punter al membre del tipus "%T" que no és classe creant un punter al membre de referència de tipus "%T" el fitxer actual és més vell que %s cicle en la definició de la reservació "%s" d30v_emit_comparison l'àrea de dades de "%s" en conflicte amb una declaració prèvia la definició de dades no té tipus o classe d'emmagatzematge inicialitzador de dades en l'ordinador amb "endianness" diferent les dades membres "%D" no poden ser un patró membre el tipus de dades de "%s" no és adequat per a un registre la declaració no declara res existeix la declaració per al paràmetre "%s" però no hi ha tal paràmetre la declaració de la funció C "%#D" té conflictes amb la declaració de "%#D" la declaració de "%#D" té "extern" i està inicialitzada la declaració de "%#D" fora de la classe no és una definició la declaració de "%#D" enfosqueix un paràmetre declaración de "%D" com %s la declaració de "%D" com una matriu multidimensional deu tenir límits per a totes les dimensions excepte la primera la declaració de "%D" com una no funció declaració de "%D" en "%D" la qual no inclou a "%D" la declaració de "%D" no està en un espai de noms al voltant de "%D" la declaració de "%F" llança excepcions diferents declaració de "%s" com una matriu de funcions declaració de "%s" com una matriu de voids la declaració de "%s" té "extern" i té valor inicial la declaració de "%s" enfosque "%s" la declaració de "%s" obscurece a un membre de "this" la declaració de "%s" enfosquí un paràmetre la declaració de "%s" enfosquí un símbol de la llista de paràmetres declaració de la variable "extern" "%s" en la declaració inicial del cicle `for" declaració de "%s" que no és variable en la declaració inicial del cicle "for" declaració de la variable static "%s" en la declaració inicial del cicle "for" declaració del patró "%#D" falta l'identificador del declarador; utilitzant la paraula reservada "%D" decrement de punter a estructura desconeguda l'argument per omissió "%E" usa la variable local "%D" l'argument per omissió de "%#D" té tipus "%T" l'argument per omissió per al paràmetre del tipus "%T" té el tipus "%T" argument per omissió donat per al paràmetre %d de "%#D" falta l'argument per omissió per al paràmetre %P de "%+#D" es va especificar un argument per omissió en l'especialització explícita no es permeten els argument per omissió en la declaració de l'especialització friend del patró "%D" l'inicialització per omissió de "%#D", el qual té el tipus de referència definint l'especialització explícita "%D" en la declaració friend definició de "%#T" dintre d'una llista de paràmetres de patró definició de la matriu "%#D" en una condició definició de la classe "%T" en una condició definició del enum "%T" en una condició la definició de "%D" declarat implícitament es proveeix una definició per a instanciació explícita esborrar "%T" està indefinit esborrant la matriu "%#D" conversió obsoleta d'una constant de cadena a "%T" ús depreciada de l'etiqueta al final de la declaració compostosa dereferènciant el punter "void *" punter dereferènciat a tipus de dada incompleta el retorn de punters de tipus castigat trencarà les regles d'alies estricte union derivada "%T" invàlida el destructor "%T" deu coincidir amb el nom de la classe "%T" el destructor no pot ser una funció membre de tipus static el destructor per a la classe estrangera "%T" no pot ser un membre el nom del destructor "%T" no coincideix amb el tipus "%T" de l'expressió es necessita un destructor per a "%#D" el especificador del destructor "%T::~%T" deu tenir noms coincidents el especificador del destructor "%T::%T()" deu tenir noms coincidents els destructors no poden ser "%s" els destructors no poden tenir paràmetres els destructors deuen ser funcions membre els destructors no prenen paràmetres no es van usar totes les entrades bb del graf, funció %s
 diferents tipus base directa "%T" inaccessible en "%T" a causa de ambigüitat nom de directori faltant deprés de %s el nom del directori deu seguir immediatament a -I divisió per zero divisió per zero en #if divisió per zero en "%E %% 0" divisió per zero en "%E %% 0." divisió per zero en "%E / 0" divisió per zero en "%E / 0." dup2 %d 1 valor de casi duplicat (o translapat) "%s" duplicat "const" duplicat "restrict" duplicat "volatile" duplicat nom d'operant asm "%s" duplicat tipus base duplicat "%T" invàlid valor de casi duplicat valor enum duplicat "%D" instanciació explícita duplicada de "%#D" instanciació explícita duplicada de "%#T" camp duplicat "%D" (com enum i non-enum) camp duplicat "%D" (com tipus i no tipus) inicialització duplicada de %D etiqueta duplicada "%D" declaració de l'etiqueta "%s" duplicada paràmetre de macro "%s" duplicat membre duplicat "%D" membre duplicat "%s" tipus niat duplicat "%D" qualificadors de tipus duplicats en la declaració %s dependències dinàmiques.
 no es troba la dependència dinàmica %s dynamic_cast de "%#D" a "%#T" mai podrà tenir èxit alguns elements de la matriu "%#D" tenen tipus de dada incompleta alguns elements de la matriu "%s" tenen tipus de dada incompleta "\0" incrustat en el format emetant un operant PIC, però el registre PIC no està preparat cos buit en una declaració else constant de caràter buida declaració buida nom de fitxer buit en #%s rang d'índexs buit en valor inicial precisió esquerra buida en el format %s precisió buida en el format %s es va especificar un rang buit valor inicial escalar buidor habilitar el suport de rastrejo cap a endarrere només té significat quan es compila per al Thumb habilitar el suport de treball intern de cridades només té significat quan es compila per al Thumb habilitar el suport de treball intern de cridat només té significat quan es compila per al Thumb les patrons de classe contingudes no són especialitzades explícitament el insn final %d per al bloc %d no es troba en el fluix insn enum definit dintre dels paràmetres tipus enumeral i no enumeral en l'expressió condicional no coincideix el enumeral en l'expressió condicional: "%T" vs "%T" el valor d'enumeració "%s" no es maneja en un switch els valors d'enumeració excedeixen el rang de l'enter més gran el valor de enumerador per a "%D" no és una constant entera el valor de enumerator per a "%s" no és una constant entera no es va definir la variable d'ambient DJGPP la variable d'ambient DJGPP apunta al fitxer corrupte "%s" la variable d'ambient DJGPP apunta al fitxer faltant"%s" error al tancar %s error en els arguments per a la funció d'especificació "%s" error a l'escriure a %s seqüència d'escapi fora de rang per a el seu tipus maneig d'excepcions desactivat, usi -fexceptions per a activar l'excepció del tipus "%T" serà atrapada excés d'elements en el inicialitzador agregat excés d'elements en valors inicials de matriu excés d'elements en valors inicials de matriu de caràcters excés d'elements en valor inicial escalar excés d'elements en valors inicials de struct excés d'elements en valors inicials de union excés d'elements en valor inicial vectorial execv %s s'esperaven %d nivells de paràmetres de patró per a "%#D", es van obtenir %d instanciació explícita de "%#D" instanciació explícita de "%#T" abans de la definició del patró instanciació explícita de "%D" però no hi ha una definició disponible instanciació explícita de "%#D" que no és patró instanciació explícita del tipus "%T" del tipus no-patró especialització explícita en l'àmbit "%D" que no és espai de noms especialització explícita no precedida per "template <>" especialització explícita de %D després del primer ús especialització explícita de "%T" que no és patró exponent no té dígits no es pot usar l'expressió "%E" del tipus de classe abstracta "%T" en les expressions thrown  is not enough for these panels.  And I
> can't quite picture what the transform matrix does need to be, but
> am I correct that the math remains straitforward?  That it is still
> an affine transform?  At least the sub-pixels are still trapezoids
> or pairs of trapezoids....
>=20
> And does anyone have any thoughts on a good configuration syntax for
> dealing with the alternative geometries?
>=20
> -JimC
> --
> James H. Cloos, Jr. <cloos at jhcloos.com>
> _______________________________________________
> cairo mailing list
> cairo at cairographics.org
> http://lists.freedesktop.org/mailman/listinfo/cairo
>=20


--=20
Jon Smirl
jonsmirl at gmail.comMore information about the cairo mailing list