[cairo] JPEG Support For Libcairo

Lawrence D'Oliveiro ldo at geek-central.gen.nz
Mon Dec 28 16:27:22 PST 2015


On Tue, 29 Dec 2015 09:57:25 +1030, Adrian Johnson wrote:

> +
> +   // set jpeg mime data
> +   fseek(infile, 0, SEEK_END);
> +   len = ftell(infile);
> +   fseek(infile, 0, SEEK_SET);
> +   data = malloc(len);
> +   fread(data, len, 1, infile);
> +   cairo_surface_set_mime_data(sfc, CAIRO_MIME_TYPE_JPEG, data, len,
> free, data);

No error checking!


More information about the cairo mailing list